0
Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu
ivfriga@ivfriga.eu
0
ivfriga@ivfriga.eu

Pirkšanas noteikumi

1. Kopējie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi (tālāk tekstā „Noteikumi“), pēc Pircēja apstiprināšanas (iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot lodziņu pie teikuma „Iepazinos un piekrītu ar pirkuma noteikumiem“), ir abu pušu saistošs juridisks dokuments, kurā norādītas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču/pakalpojuma iegādes un maksājuma noteikumi, preču/pakalpojuma piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildības un citi ar preču/pakalpojuma pirkšanu – pārdošanu IVFRIGA-ONLINE.LV interneta veikalā saistītie noteikumi.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā izmainīt, labot vai papildināt noteikumus. Par izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem piereģistrējies Pircējs tiks informēts pirms izvēlētās preces iegādes pārdošanu IVFRIGA-ONLINE.LV mājas lapā un atkal būs jāapstiprina Noteikumi.

1.3. Iegādāties mūsu interneta veikalā ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām; juridiskām personām.

1.4. Attiecībā uz IVFRIGA-ONLINE.LV Ģenētikas centra pakalpojumiem prece/ pakalpojums tiek saprasts kā parauga paņemšanas komplekts, kas tiek izsūtīts Pircējam. Pēc komplekta saņemšanas atpakaļ no Pircēja, Ģenētikas centrs veic Pircēja norādīto DNS testu. Kad DNS testa rezultāti tiek nosūtīti Pircējam, ir uzskatāms, ka pirkšanas – pārdošanas darījums ir izpildīts.

2. Pirkšanas – pārdošanas līguma stāšanās spēkā

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no tā brīža, kad Pircējs, izvēlējies vēlamo (-ās) preci (-es)/pakalpojumu ir noformējis preču grozu, nospiežot norādi „Apstiprināt pasūtījumu“.

2.2. IVFRIGA-ONLINE.LV nav pienākums atsevišķi paziņot Pircējam par savu piekrišanu noslēgt līgumu. Uzskatāms, ka IVFRIGA-ONLINE.LV apstiprina pasūtījumu no tā brīža, kad sāk tā izpildi.

2.3. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkšanas – pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabāts IVFRIGA-ONLINE.LV interneta veikala datu bāzē.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces/pakalpojumu IVFRIGA-ONLINE.LV interneta veikalā, saskaņā ar noteikumiem.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču/pakalpojuma pirkšanas – pārdošanas līguma, noslēgta ar IVFRIGA-ONLINE.LV, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski (ar e-pasta palīdzību, norādot atgriežamo preci/pakalpojumu un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

3.3. Pircējs nevar atgriezt preci/pakalpojumu šajos gadījumos:

3.3.1. ja tiek atgrieztas preces/pakalpojums, kas jau tika veikts speciāli – saskaņā ar personīgajām Pircēja vajadzībām vai saskaņā ar Pircēja nosacījumiem;

3.3.2. citos gadījumos, kad nevar atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3.4. Noteiktās preču/pakalpojuma atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja prece nav sabojāta, nav sabojāts iepakojums, nav izmaiņas tās izskatā un tā nebija izmantota. Noteikumu 3.3. punktā norādītās Pircēja tiesības tiek izpildītas saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. izdotajiem noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu“.

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam ir jāpieņem preces/pakalpojums saskaņā ar šiem noteikumiem un jāsamaksā par tām noteikto summu.

4.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tie ir nekavējoties jāatjauno.

4.3. Pircējs, izmantojot IVFRIGA-ONLINE.LV interneta veikalu, apņemas ievērot šos noteikumus, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

4.4. Ja Pircējs preču/pakalpojuma piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam ir jāapmaksā preču piegādes izdevumi.

4.5. Pircējs apņemas bez rakstiskas pārdevēja piekrišanas IVFRIGA-ONLINE.LV interneta veikalā iegādātās preces nepārdot trešajām personām.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs cenšas graut interneta veikala darbības stabilitāti un drošību vai neievēro savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma aprobežot vai pārtraukt viņa iespējas izmantot interneta veikalu vai, īpašos gadījumos, anulēt pircēja reģistrāciju.

5.2. Īpašu apstākļu dēļ Pārdevējs var īslaicīgi vai pavisam pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

5.3. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs, izvēloties maksāt neskaidras naudas veidos, nesamaksā par precēm 2 (divu) darba dienu laikā.

5.4. IVFRIGA-ONLINE.LV visos gadījumos ir tiesības nenoslēgt pirkšanas- pārdošanas līgumu ar konkrētu Pircēju, kurš ir iesniedzis pasūtījumu, ieskaitot, bet ne tikai tajos gadījumos, kad Pircējs atteicās no pirkšanas- pārdošanas līguma un atgrieza preces 2 un vairāk reizes pēdējo 9 mēnešu laikā.

5.5. IVFRIGA-ONLINE.LV ir tiesības atteikties no noslēgtā pirkšanas – pārdošanas līguma, ja beidzas līgumā norādīto preču krājumi, kā arī ja līgums tika noslēgts ar personu, kurai, saskaņā ar šiem noteikumiem, nebija tiesības noslēgt šo līgumu.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas sniegt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala IVFRIGA-ONLINE.LV piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar veikala un noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja preces/pakalpojumus uz viņa norādīto adresi saskaņā ar Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

6.3. Pārdevējs, svarīgu apstākļu dēļ nevarēdams piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas piedāvāt cik vien iespējams līdzīgāku preci vietā. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgo preci, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto summu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa.

6.4. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja konfidencialitātes tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju, kura tiek norādīta interneta veikala reģistrācijas formā, izņemot Latvijas Republikas likumdošanā norādītos gadījumos.

7. Preču cenas, maksāšanas kārtība un termiņi

7.1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN. IVFRIGA-ONLINE.LV patur tiesības mainīt preču cenas, mainoties nodokļiem, kā arī tajos gadījumos, kad ražotājs / piegādātājs maina produktu cenas.

7.2. Pircējs maksā par precēm kādā no šiem veidiem:

7.2.1. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu caur Paysera apmaksas sistēmu.

7.3. Apmaksājot 7.2.1 punktā norādītā apmaksājuma veidā, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Tikai tad, kad ir saņemta apmaksa par precēm, preci sāk gatavot sūtīšanai un sāk rēķināt preces piegādes termiņu.

8. Preču piegāde

8.1. Preces/pakalpojumus piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

8.2. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču/pakalpojuma piegādes vietu.

8.3. Pircējs apņemas preces/pakalpojumus pieņemt pats. Tajos gadījumos, kad viņš pats nevar pieņemt preces, taču preces ir piegādātas uz norādīto adresi un nodotas saskaņā ar citu Pircēja norādīto informāciju, Pircējam nav tiesības izteikt pretenzijas pret Pārdevēju par preču piegādi nepareizam subjektam.

8.4. Preču/pakalpojumu piegādes maksa un detalizētāka informācija sakarā ar preču piegādi tiek norādīta interneta veikala „Preču piegāde“ sadaļā.

8.5. Tajā gadījumā, kad Pircējs, saskaņā ar šiem noteikumiem, atsakās no pirkšanas – pārdošanas līguma, viņa pienākums ir samaksāt visus tiešos izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu Pārdevējam. Šo Pārdevēja izdevumu summu atrēķina no Pircējam atgriežamās summas.

8.6. Visos gadījumos Pārdevējs nav atbildīgs par preču/pakalpojumu piegādes termiņa pārkāpšanu, ja Preces pircējam nav piegādātas vai ir piegādātas nelaikā Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9. Preču atgriešana un apmaiņa

9.1. Preču/pakalpojumu atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. izdotajiem noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu“.

9.2. Preču atgriešanas un apmaiņas noteiktās tiesības Pircējs var izmantot 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju 3.2. noteikumu punktā norādītajā kārtībā.

9.3. Pircējam ir jāievēro šie nosacījumi, atgriežot preces:

9.3.1. Atgriežamajai precei jābūt iepakojumā, ko Pircējs nav sabojājis, kas nav zaudējis tirdzniecības izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsarg plēves u.c.) (šis punkts netiek piemērots tajos gadījumos, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece), tajā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs, noteikti jānorāda preces iegādes dokumentu.

9.3.2. Par atgriežamajām precēm Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs un jāsaskaņo preču atgriešanas veidu. Tajā gadījumā, kad prece atgriezta saskaņā ar 3.2. punktā norādītajām tiesībām, Pircējs sedz izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ. Kad tiek atgriezta saņemta nepareiza prece un/vai nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas pieņemt tādas preces un aizstāt tās ar līdzīgām precēm. Tajā gadījumā, kad Pārdevējam nav līdzīgu preču, viņš atgriež Pircējam par precēm samaksāto naudu.

9.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs nepilda šajā punktā norādīto preču atgriešanas kārtību.

9.5. Ja, saņemot no Pircēja DNS paraugu, tiek uzsākta testēšana, no tā brīža atteikšanās no Pakalpojuma nav iespējama.

10. Atbildība

10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādītās informācijas patiesumu. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda pareizu informāciju, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām.

10.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.

10.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ja Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un saviem pienākumiem, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, kaut arī viņam tika dota tāda iespēja.

10.4. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju un personu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju un notiekošo darbību, tās mājaslapas nepieskata, nekontrolē un nav to uzņēmumu vai personu pārstāvis.

10.5. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina citai pusei radītos tiešos zaudējumus.

11. Informācijas apmaiņa

11.1. Pārdevējs visus paziņojumus/ testu rezultātus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi.

11.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja internetveikala sadaļā „Kontakti“ norādītajiem sazināšanās veidiem.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Šo noteikumu izpildei tiek piemērota LR likumdošana.

12.2. Visi strīdi, kas cēlušies šo noteikumu izpildes dēļ, tiek risināti sarunu veidā. Nepanākot vienošanos, strīdi tiek risināti LR likumu noteiktajā kārtībā.

Privātuma un sīkdatņu politika

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai SIA "iVF Riga" tīmekļa vietnē. Lasīt vairāk. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Zvaniet mums (Darba dienās 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022

Raksti mums

ivfriga@ivfriga.eu
Kā tas darbojas?
 
Copyright 2023, iVF Riga Online.
Web izstrāde: